Στόχοι

Οι πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αποτελώντας αθροιστικά το μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα καθιστούν τη μεταβίβαση αυτών των επιχειρήσεων μεταξύ των γενεών, μια πολύ σημαντική φάση του κύκλου ζωής τους. 

Συμπληρωματικά, οι επιδιωκόμενοι στόχοι του έργου απαρτίζονται από:

 • την υποστήριξη των πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ώστε να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης και συνεχούς εκπαίδευσης για την απόκτηση και τη χρήση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχόληση και τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
 • την υποστήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας και την παροχή καινοτομίας σε συστήματα κατάρτισης, πρακτικές και θεσμούς
 • τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που βασίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών

 

Στρατηγικές

Το έργο In To Generation θα παράσχει στους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος μια εφαρμογή για κινητές συσκεύες προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ιδιοκτητών πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Συνοπτικά, το 91.8 % των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αποτελούνται από μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους απο 10 υπαλλήλους. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ανάγκη από σύντομη και περιεκτική εκπαίδευση που να μπορεί στοχευμένα να επιλύει προβλήματα χωρίς ταυτόχρονα να εξαρτάται η εκπαίδευση από τον τόπο και τον χρόνο. 

Επιπλέον, το έργο θα εστιάσει σε αυτό τον τομέα και πρόκειται να παράσχει εκπαιδευτικό υλικό σε πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους για μια ευέλικτη μορφή εκπαίδευσης και θα περιλαμβάνει: 

 • τη δημιουργία ενός προγράμματος μαθημάτων και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα είναι βασισμένο κυρίως στη μελέτη περίπτωσης και στις καλές πρακτικές
 • ένα φορητό εργαλείο αυτο-αξιολόγησης που θα καθοδηγεί τους ιδιοκτήτες και τους διαδόχους τους στη λήψη των σωστών αποφάσεων, που θα συνοδεύεται και απο τη διαδικτυακή του έκδοση όπου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικές συνεδρίες σε ομάδες ατόμων. 
 • ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα συμπεριλαμβάνει τα παραπάνω ενώ παράλληλα θα είναι προσβάσιμο από κινητές συσκεύες.
 • πιλοτικές δοκιμές στις χώρες των εταίρων

 
Συμπληρωματικά, για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας θα αναπτυχθούν:

 • Ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και εκπαιδευτικό υλικό που θα επιτρέπει στους διαδόχους των πολυ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων να μάθουν (εξ αποστάσεως) και στο δικό τους ρυθμό 
 • Μια κινητή και μια διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που θα παρέχει την αναγκαία υποστήριξη για την αποτελεσματική και αποδοτική απόκτηση συνολικών δεξιοτήτων.

 

Το Έργο προσφέρει στις πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

 • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της οικογένειας και των επιχειρηματικών πρακτικών.

 • Ένα πρόγραμμα μαθημάτων συνοδευόμενο από εκπαιδευτικό υλικό, όπου ακολουθείται η μελέτη περίπτωσης, με το οποίο οι διάδοχοι (νέα γενιά) με απλά και σύντομα παραδείγματα θα κατανοήσουν τις έννοιες και τις επιχειρηματικές πρακτικές.

 • Μια Android εφαρμογή αυτό - αξιολόγησης συμβατή για κινητές συσκευές που βοηθά στην επιτυχημένη μεταβίβαση της επιχείρησης και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 • Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής φάσης με τις 150 πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν αρχικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Τουρκία.