Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες τους κατέχουν σημαντικό ρόλο σε όλες τις οικονομίες και είναι οι κύριοι παράγοντες της απασχόλησης και του εισοδήματος ενω παράλληλα ηγούνται της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ, απασχολούν περισσότερο από το μισό εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν περισσότερο απο το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το 91% αυτών των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις αυτές συνεισφέρουν σημαντικά σε όλες τις οικονομίες και είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάκαμψη.

Ακόμη και σε «κανονικές» οικονομικές συνθήκες οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει το γεγονός ότι για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι πολυ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές και προγράμματα. Τα συμπεράσματα αυτά δικαιολογούν το πλήρες φάσμα μέτρων που ισχύει σήμερα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ.

Ωστόσο, σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Οι επιχειρήσεις αυτές, για διάφορους λόγους είναι σήμερα περισσότερο ευάλωτες σε σχεση με το παρελθόν όχι μόνο λόγω της παραδοσιακής πρόκλησης που αντιμετωπίζουν στη πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους, αλλά και διότι:

- είναι δύσκολο να περικόψουν τις δαπάνες τους καθώς είναι ήδη μικρές,

- έχουν ασθενέστερη χρηματοοικονομική διάρθρωση (δηλαδή χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση)

- η αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας ειναι χαμηλή ή δεν έχουν καθόλου

- εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πίστωση και έχουν λιγότερες επιλογές χρηματοδότησης.

- μεμονωμένα είναι λιγότερο διαφοροποιημένες στις οικονομικές δραστηριότητές τους

 

Το Έργο προσφέρει στις πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

  • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της οικογένειας και των επιχειρηματικών πρακτικών.

  • Ένα πρόγραμμα μαθημάτων συνοδευόμενο από εκπαιδευτικό υλικό, όπου ακολουθείται η μελέτη περίπτωσης, με το οποίο οι διάδοχοι (νέα γενιά) με απλά και σύντομα παραδείγματα θα κατανοήσουν τις έννοιες και τις επιχειρηματικές πρακτικές.

  • Μια Android εφαρμογή αυτό - αξιολόγησης συμβατή για κινητές συσκευές που βοηθά στην επιτυχημένη μεταβίβαση της επιχείρησης και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

  • Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής φάσης με τις 150 πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν αρχικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Τουρκία.