Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα InTo Generation είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • η παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
  • η παροχή γνώσεων και κατάρτισης όσον αφορά καθημερινές διαδικασίες και λειτουργίες μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης
  • ασκώντας συμβουλευτικό ρόλο, να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων (Μ.μ.Ε. και πολύ μικρών Επιχειρήσεων) κάνοντας χρήση των εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας  

Επιπλέον, το έργο InTo Generation είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή εκπαίδευσης, προκειμένου να βοηθηθεί η νέα γενιά (διάδοχοι) στην ανάληψη μιας υφιστάμενης επιχείρησης από τους γονείς τους. Σήμερα, στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, οι ιδιοκτήτες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις προκειμένου να διατηρήσουν την ύπαρξη της εταιρείας τους.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες τους κατέχουν σημαντικό ρόλο σε όλες τις οικονομίες και είναι οι κύριοι παράγοντες της απασχόλησης και του εισοδήματος ενω παράλληλα ηγούνται της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Στις χώρες του ΟΟΣΑ, απασχολούν περισσότερο από το μισό εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν περισσότερο απο το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το 91% αυτών των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζομένους. Συμπερασματικά, οι Μ.μ.Ε. και πολύ μικρές Επιχειρήσεις συνεισφέρουν σημαντικά σε όλες τις οικονομίες και είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάκαμψη.

Ο τομέας των Οικογενειακών Επιχειρήσεων αποτελεί περισσότερο από το 60% του συνόλου των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αντιπροσωπεύοντας περίπου 40% - 50% του συνόλου των θέσεων εργασίας. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους ίδιους οικονομικούς περιορισμούς όπως και κάθε άλλου είδους επιχείρηση ενω παράλληλα αντιμετωπίζουν και ορισμένες ειδικές προκλήσεις.

Το έργο In To Generation εστιάζει κυρίως στις προκλήσεις που αναπτύσσονται ως συνέπεια των εσωτερικών θεμάτων που προκύπτουν εντός του πλαισίου της οικογενειακής επιχείρησης:

  • έλλειψης γνώσης από τις οικογενειακές επιχειρησεις σχετικά με τη σημασία του έγκαιρου σχεδιασμού για τη μεταβίβαση της επιχείρησης στη νέα γενιά

  • ισορροπίας των σχέσεων μεταξύ οικογένειας, ιδιοκτησίας και επιχειρηματικών θεμάτων εντός του πλαισίου της επιχείρησης 

  • δυσκολιών στη προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

 

Το Έργο προσφέρει στις πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

  • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της οικογένειας και των επιχειρηματικών πρακτικών.

  • Ένα πρόγραμμα μαθημάτων συνοδευόμενο από εκπαιδευτικό υλικό, όπου ακολουθείται η μελέτη περίπτωσης, με το οποίο οι διάδοχοι (νέα γενιά) με απλά και σύντομα παραδείγματα θα κατανοήσουν τις έννοιες και τις επιχειρηματικές πρακτικές.

  • Μια Android εφαρμογή αυτό - αξιολόγησης συμβατή για κινητές συσκευές που βοηθά στην επιτυχημένη μεταβίβαση της επιχείρησης και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

  • Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής φάσης με τις 150 πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν αρχικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Τουρκία.