Усилията на българските партньори по проекта Coach@Work за внедряване на модела на ПЗ в България продължават да дават резултат. В правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта /Promotion employment act/, е предвиден механизъм за използване на инструментите на ПЗ и, съответно, финансиране за фирмите, които ще осигурят консултанти по ПЗ, които да работят с клиенти с увреждания.

В момента, експерти от отговорните институции, а именно Министерство на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и социалните партньори, работят по създаването на критериите за избор на фирми, които ще предложат специфични услуги на хората с увреждания, с цел намиране на платена работа, прилагайки Модела на ПЗ. За 2016г. са предвидени средства в размер на 300лв. за всеки подкрепен човек с увреждане, които следва да бъдат използвани за подкрепа при търсене, намиране и задържане на работа.

Консултантите по ПЗ ще работят със самите хора с увреждания и техните работодатели, за да осигурят безпрепятственото навлизане в работния процес и адаптацията към работната среда. Средствата ще бъдат отпускани на доставчиците на тази консултантска и посредническа услуга, в случай че човек с трайно намалена работоспособност е нает на платена работа на несубсидирано работно място unsubsidised work placement.

Към настоящият момент, Правилника е качен на страницата на МТСП

http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230

за обществено обсъждане, след което влиза в сила с постановление на Министерски съвет.

В момента предстои Агенцията по заетостта да обяви процедура по Закона за обществените поръчки за избор на фирми, които ще предоставят услугите за 2016г. Бюджетът за тази година, предвиден за услуги по ПЗ, е в размер на 600 000лв., което означава, че около 2000 безработни лица с увреждания ще могат да се възползват от този тип специализирана подкрепа. Изпълнителите ще предоставят на безработните лица с увреждания  пакет от услуги с цел тяхното мотивиране, психологическо подпомагане, активиране и насърчаване да започнат работа.

Продължавайте да следите сайта на проекта, за да научавате новостите около развитието на услугите по ПЗ в България. 

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

  • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

  • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

  • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

  • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.