Нова процедура: „Подкрепа за предприемачество” – планирано обвяване през юли и краен срок за набиране на проектите август. Ще се подкрепят лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за плани- ране и стартиране на самостоятел- на стопанска дейност и самонае- мане. Общините и районите на общините са сред допустимите партньори. Проектите ще са в гра- ниците 100 хил. – 391 хил.лв. 

Източник: http://projects-namrb.org/images/IB/EB_2016_20.pdf

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

  • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

  • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

  • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

  • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.