Задачи

Тъй като МП са най-големите работодатели, прехвърлянето на бизнеса между поколенията е много важна фаза в техния житейски цикъл. 

Освен това, относно целите, които ще бъдат адресирани: 

 • подкрепа на участващите МП в обучението и допълнителни обучителни дейности за придобиване и използване на знанията, уменията и квалификациите с цел подпомагане на личното развитите, способност за трудова заетост и участие в Европейския пазар на труда  

 • подкрепа за подобряване на качеството и иновации в обучителните системи, институции и практики 

 • подобряване на сътрудничеството между институциите и разработване на иновативни, базирани на ИКТ инструменти.

 

Стратегии

Проектът „InTo Generation“ ще предостави обучение чрез Андроид мобилни устройства, приспособено към потребностите на собствениците и бъдещите мениджъри на МП. Все пак 91.8% от предприятията са микро с по-малко или до десет служители и те се нуждаят от кратко и сбито обучение, което те могат да използват директно в дейностите си. Освен това проектът ще се фокусира в този сектор и ще предостави обучителни материали на МП по начин, който адресира техните потребности от гъвкаво обучение, по всяко време, навсякъде и пригодено към нуждите им. То ще включва: 

 • Разработване на нова учебна програма и обучителни материали, базирани предимно на практически случаи и добри практики; 

 • Инструмент за самооценяване чрез Андроид мобилно приложение, който да насочва собствениците и наследниците на МП във взимането на правилни решения. Инструментът ще има и онлайн версия, която може да се използва за групови обучителни сесии; 

 • Електронна книга (е-book), която ще съдържа гореизложеното и ще бъде достъпна през мобилни устройства;

 • Пилотни обучения в партньорските страни. 

 

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

 • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

 • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

 • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

 • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.