Семейният бизнес е повече от 60% от бизнес сектора в Европа и дава между 40% - 50% от работните места. Например, трансграничните семейни бизнес организации биха могли да насърчават обмена между страните с дългогодишен опит в сферата (т.е. с по-развита институционална и политическа рамка) и онези, в които феноменът е по-скорошен. Семейният бизнес се изправя пред същите финансови ограничения като всеки друг тип бизнес, но също и пред някои специфични предизвикателства. Според „Общ преглед на семейния бизнес и релевантни въпроси, изследвания, мрежи, политически мерки за насърчаване на конкурентноспособността на МП“ от 2009, Европейския семеен бизнес се изправя пред 3 вида предизвикателства: 

  • Предизвикателства, които произтичат от средата, в която компаниите оперират: неосъзнатост от страна на законодателите относно специфичността на семейния бизнес и неговия икономически и социален принос; финансови въпроси (например данък за дарение и наследство, достъп до финанси, без да се губи контрол над фирмата, благоприятно данъчно третиране на реинвестиране на печалбата);

  • Предизвикателства, които са следствие от вътрешните дела на фирмата: неинформираност на семейните фирми за важното значение на ранното планиране на прехвърлянето на бизнеса; баланс между семейство, притежание и бизнес; трудности в привличането и запазването на квалифицирана работна сила;

  • Предизвикателства, свързани с аспектите на образованието, които имат въздействие както върху бизнес средата, така и върху вътрешните дела на семейните компании: липса на образование на тема предприемачество и обучение в мениджмънт на семейни фирми.

Проектът „InToGeneration“ ще се фокусира предимно върху 2-рото предизвикателство, това, което е свързано с прехвърлянето на бизнеса в МП. Това ще стане чрез предоставяне на обучение в подкрепа на наследяващите в поемането на съществуващия бизнес от техните родители и близки. Тъй като МП са най-големите работодатели, прехвърлянето на бизнеса между поколенията е много важна фаза в техния житейски цикъл. Освен това, следните цели ще бъдат адресирани:

  • Подкрепа на участващите МП в обучението и допълнителни обучителни дейности за придобиване и използване на знанията, уменията и компетентностите с цел подпомагане на личното развитите, способност за по-добра трудова заетост и участие в Европейския пазар на труда; 

  • Подкрепа за подобряване на качеството и иновации в обучителните системи, институции и практики; 

  • Подобряване на сътрудничеството между институциите и разработване на иновативни, базирани на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) инструменти.

 

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

  • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

  • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

  • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

  • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.