Проектът „In to Generation“ е финансиран от програмата „Еразъм +“ на Европейската комисия по мярка „Стратегически партньорства“. Той има за цел да предостави обучителен курс и полезна информация относно функциите на микро предприятия (МП), знания за ежедневни процедури и подкрепа, изразена в консултиране на собствениците на семеен бизнес, използвайки възможностите на модерните технологии за учене.  

Освен това проектът „In to Generation“ се фокусира в предоставянето на обучение с цел подпомагане на наследниците в поемането на бизнеса от техните родители или близки. Днес в настоящата икономическа среда собствениците на МП се изправят пред множество предизвикателства, когато представят съществуването на своята компания. 

МП-та и предприемачите имат значителна роля във всички икономики и са ключови генератори на трудова заетост и доход и са водещи от гледна точка на иновации и растеж сред организациите от бизнес сектора, които трудово ангажират повече от половината трудова сила в частния сектор. В Европейския съюз те са повече от 99% от всички предприятия. Още повече 91% от тези предприятия са с по-малко от 10 работника. Те показват значимостта си във всички икономики и са изключително важни за възстановяването на икономиката. 

Семейният бизнес сектор съставлява повече от 60% от всички Европейски компании и между 40% - 50% от всички работни места. Семейните бизнеси се изправят пред същите финансови ограничения като всеки друг тип бизнес, но срещат също и някои специфични трудности. 

Проектът „In To Generation“ се фокусира предимно върху трудностите, явяващи се като резултат от вътрешно-управленските въпроси в компанията:  

  • Неосъзнатост от страна на собствениците на семеен бизнес за значението на ранното планиране на прехвърлянето на бизнеса;

  • Баланс между семейството, собствеността и бизнеса;

  • Трудности в привличането и запазването на опитната работна сила.

 

Проектът предлага на управляващите или бъдещите мениджъри на микро предприятия следните възможности:

  • Информация за текущата ситуация в сферата на управлението на семейни фирми и бизнес практики на базата на проучване за идентифициране на потребностите.

  • Учебна програма и обучителни материали, създадени на принципа на „Случаи от практиката“ (case studies), където наследниците могат да се учат от готови примери, концепции и бизнес практики. 

  • Инструмент за самооценяване през мобилно Андроид приложение, което подпомага успешния бизнес трансфер между поколенията и обмен на добри практики между самите микро предприятия.  

  • Фаза на тестване, която ще включи 150 микро предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция.